Dílčí oslabební

výkonu

Prevence, diagnostika a náprava poruch učení – DOV

Proč má nechuť k učení

a problémy s chováním ve škole

Neúspěchy ve škole mohou být příčinou nechuti k učení, zklamání, stresu, nakonec i odmítání školy a učení. Mnohdy vedou ke ztrátě důvěry ve vlastní schopnosti a často až k poruchám chování. Děti se v takových situacích ocitají v tíživé situaci, uzavírají se a selhávají nejen ve škole, ale i v běžném životě.

Diagnostický a nápravný program percepčně motorických cvičení vychází z nezralosti centrálního nervového systému (CNS). V praxi to znamená, že se u dítěte nevytvořily nebo přerušily nervové spoje umožňující správně přijímat informace, následně je zpracovat, uložit, vybavit si je a automaticky použít v případě potřeby.

Náprava poruch učení

Percepčně–motorická nápravná cvičení vedou ke korekci deficitních funkcí a tím umožňují, aby dítě mohlo plně využít svých intelektových schopností.

Deficitní funkce

 • percepční – smyslové vnímání, zrakové, sluchové, prostorové
 • funkce kognitivní (schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč a matematické představy
 • funkce motorické (pohybové – jemná a hrubá motorika ruky, očních pohybů a mluvidel),
 • funkce motorické koordinace (souhry pohybů a rytmiky)
 • funkce senzomotorické – propojení složek poznávacích a motorických

Náprava deficitních funkcí

 • není založena na nácviku psaní, čtení a počítání, ale na vytváření, propojení funkcí smyslových, motorických a kognitivních
 • náprava zdánlivě nesouvisí s problémem, ale reedukace je přesně zaměřená na daný problém, který dítě aktuálně trápí
 • cíleným nápravným cvičením se vytvářejí nová nervová spojení, která umožní optimálně využít všechny schopnosti mozku

Celkové zlepšení

 • dílčí zlepšení nastává v relativně krátké době
 • v průběhu cvičení se znatelně snižuje chybovost, zlepšuje se pozornost, dítě mnohem lépe rozumí učivu ve škole
 • zlepšuje se pracovní tempo (dítě nepotřebuje tolik času k učení a plnění zadaných úkolů), pracuje samostatněji a lépe se soustředí
 • tento proces ovlivňuje celou osobnost dítěte, zvyšuje jeho sebevědomí, kvalitu vnímání, zpracování informací, a to vše pozitivně působí na veškeré jeho činnosti, projevy a chování

Pro koho jsou nápravná cvičení určena

Pro všechny rodiče, kteří mají pocit, že chtějí pro svoje roztěkané a stresované dítě něco udělat. Zejména pak pro děti s těmito specifiky: 

Pro děti od 5 let – do 12 let

S odkladem školní docházky

Dysfázií

Se specifickými poruchami učení - SPU

• dyslexie

• dysgrafie

• dysortografie

• dyskalkulie

S poruchami LMD, ADHD, ADD

• poruchy pozornosti a soustředění

• hyperaktivita, hypoaktivita

• výchovnými problémy

Jak funguje reedukce? Co vás čeká?

 • každodenní domácí cvičení 7 – 10 min. denně po dobu 3 měsíců
 • zapomenete-li 1 den cvičit – nutno nahradit cvičení celým týdnem

Jedině tak dochází k vytvoření nových nervových spojení v mozku, která již zůstávají stabilní!

 • 1x za 3 – 4 týdny docházíte na kontrolu

Co reedukcí získáte?

 • Nápravu poruch učení, chování a prožívání
 • Odstraňuje potíže s učením a prožíváním
 • Zaměřuje se na deficity oslabení a efektivně je řeší pomocí cvičení (DOV)
 • Zlepšuje soustředění a psychomotorický neklid, hyperaktivitu, hypoaktivitu
 • Eliminuje pocity neúspěchu, přispívá k psychické pohodě dětí
 • Zlepšuje vztah mezi rodiči a dítětem

Zkušenost rodičů s nápravou DOV

"Paní Koucká na mne působí jako dokonalý profesionál svým přístupem, jednáním, zájmem o klienta. Nejen dětského, ale zároveň i směrem k dospělému doprovodu. Setkání probíhá v příjemném prostření, pro případný čekající dětský doprovod jsou k dispozici i hračky, časopisy a knihy. Paní Koucká vše pečlivě vysvětlí dítěti, procvičí, následně se pak se stejnou intenzitou věnuje i rodiči. Svým klidným, laskavým a usměvavým jednáním pomáhá i rodičům uklidnit se, svým způsobem načerpat sil. I když nejsme ze Semil, dojíždění pro nás nebylo problémem, právě protože jsme odcházeli s informacemi, potřebnými materiály a jaksi osluníčkováni. Mohu jen vřele doporučit."

Romana Daňová